کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز سبزوار

 
 

 

شماره تماس دانشگاه 44644012

حوزه ریاست

سمت

نام مسئول

داخلی

مستقیم

ریاست دانشگاه

آقای دکترابراهیم صالح آبادی

150

44652095

  دفتر ریاست ومسئول بسیج کارکنان

آقای مهدی مرادی

 

151 44652095

حوزه اداری  و پشتیبانی- روابط عمومی

  مدیر اداری و پشتیبانی 

آقای عباس پارسایی

160

کارشناس  امور اداری و مسئول روابط عمومی آقای رضا بداریه 161 44652095

 
فناوری اطلاعات خانم فاطمه رضانژاد

162

44657534دبیرخانه

خانم غفار پور

164
انباردار-امین اموال
آقای منصور
 سالار
 
167 44657535 
کارپرداز
آقای مصطفی فلاح مقدم
 
165
ابدارخانه  ساختمان اداری


خانم جهاندوست

169
ابدارخانه  ساختمان آموزشی خانم بنسبردی 170

خدمات و پشتیبانی

آقایان  دلبری

171

44661658 


خدمات و پشتیبانی


آقایان  طبسی


17144661658

حوزه مالی

مدیر امور مالی

خانم بیدی

180 44663380

کارشناس مالی و شهریه

آقای علی اصغر کرابی 181

امین اموال

182
حوزه فرهنگی و فوق برنامه
مدیر فرهنگی  و تربیت بدنی آقای رضا حجازی 163 44657532
کارشناس فرهنگی و  صندوق رفاه  آقای حسن کیقبادی 184
حوزه حراست
رابط حراست آقای غلامرضا جلالی 104 44644017
44651447
 انتظامات درب ورودی  آقای دلقندی 103
انتظامات درب ورودی آقای فره وشی 103
انتظامات درب ورودی آقای شهبازی 103
حوزه آموزش و پژوهش
مدیر آموزشی و پژوهشی آقای سید حمیدرضا میر علی 110 44657533
کارشناس برگزاری کلاسها احسان ایمانفر 117 44644015

کارشناسان  برنامه ریزی  کلاسها  و امور اساتید

خانم یکه باش 118

کارشناسان  برنامه ریزی  کلاسها  و امور اساتید

خانم  موسوی مجد 119
کاربر ارشد آموزش خانم بژگی 113
کارشناس امتحانات خانم گلزار مقدم 114
کارشناس اموزش علیرضا استیری 115
کارشناس اموزش خانم اسکندری 116
امور دانش آموختگان آقای غلامرضا جلالی 120 44651447
امور دانش آموختگان خانم رشید 121
امور دانش آموختگان خانم بیلساز 122
امور دانش آموختگان آقای علی دولت آبادی 123
کارشناس تحویل مدارک خانم فاطمه صمدی پور 124
          پذیرش و ثبت نام و صدورگواهی و امور مشمولین       آقای عباس پدرام 111
کارشناس آزمایشگاه آقای کمال الدین رجایی 126
بایگانی آقای حسن قلعه نوی 125
کتابخانه آقای صادق شکیبایی 128
کتابخانه آقای جواد سلامی 128