کاشت ۱۰۰ اصله نهال توسط ریاست مدیران ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور

کاشت ۱۰۰ اصله نهال توسط ریاست مدیران ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز سبزواردر هفته درختکاری به همت امور اداری دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر